Legends Fund

Het fonds Legends volgt een multi-manager strategie. Het fonds belegt in een portefeuille van 10 hedgefondsen van legendarische managers die lastig toegankelijk zijn of zelfs gesloten voor nieuwe beleggers.

In november 2021 is het Legends Fund geherstructureerd. Het investeert nu in het Theta Legends Fund. Meer informatie hierover is te vinden via de link: Legends-Fund-Notification-17-Nov.pdf (legendsfund.nl).

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Multi-manager fondsen zijn beleggingsfonden die hun beleggingen spreiden over een aantal zorgvuldig geselecteerde beheerders en/of beleggingsstrategieën. De beheerder dient duidelijk te kunnen maken wat de toegevoegde waarde is van deze extra kostenlaag. Dit kan de toegang zijn tot strategieën en beheerders die anders niet meer direct bereikbaar of open zijn, of juist de ervaring en het actieve allocatie model dat de beheerder inbrengt. Dit reduceert de afhankelijkheid van 1 strategie dan wel 1 vermogensbeheerder, hetgeen risicoverlagend werkt voor deze belegging.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds investeert op een gediversifieerde manier in 10 hedgefondsen en selecteert alleen de meest succesvolle hedge fund managers op zijn gebied, die in staat zijn positieve rendementen te halen ongeacht de marktomstandigheden. Het due diligence proces om uit 10.000 hedge funds wereldwijd er 10 te selecteren gebruikt kwalitatieve en kwantitatieve factoren als risico management, exclusiviteit, dagelijkse validatie, liquiditeit, transparantie. De portefeuille wordt samengesteld om een optimale diversificatie te bereiken door het risico budget te verdelen over verschillende strategieën als Aandelen long/short, Gebeurtenis gedreven, Global Macro en Relative Value & Credit.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Met 1 belegging toegang tot meerdere legendarische hedge funds die gemiddeld 18 jaar succesvol zijn en waarvan de meeste gesloten voor nieuwe beleggers.
2

Door de spreiding over deze hedge fondsen ontstaat er een stabiele verhouding tussen risico en rendement, ongeacht de prestaties van aandelen- en obligatiemarkten.
3

Dagelijkse prijsbepaling en inschrijving. Maandelijkse verkoopmogelijkheid met een opzegtermijn van 90 dagen. Ook is er een dagelijkse verkoopmogelijkheid via de Amsterdamse beurs onder afslag van een spread en verkoopkosten.
4

De beheerder Theta Capital heeft sinds 2001 ervaring in het beleggen in hedge fondsen.

Beleggingsadviseur van het fonds

Het fonds wordt beheerd door Theta Capital Management. De onderneming is opgericht in 2001 en behoort daarmee tot de oudste en grootste hedge fund specialisten in Nederland. Theta Capital is gevestigd in Amsterdam en is gereguleerd door de AFM en De Nederlandsche Bank. Naast het Legends Fund beheert Theta ook grote individuele portefeuilles in hedge funds voor instituten, family offices en zeer vermogende particulieren.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een multi-manager aanpak begrijpen. Er is een betere spreiding over strategie, managers en expertise. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. Toevoeging aan een portefeuille levert in het algemeen een betere spreiding, stabielere rendementen, lagere volatiliteit en minder geconcentreerde blootstelling aan risico. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie EUR 30 M
Beleggingsadviseur Theta Capital Management
Beheerder Theta Capital Management
Structuur fonds, uitgiftestructuur Open-ended
Toezichthouder AFM
ISIN NL0009692839
Handelsfrequentie Dagelijks instappen op intrinsieke waarde, maandelijks uitstappen op intrinsieke waarde met 90 dagen opzegtermijn. Mogelijkheid voor dagelijks uitstappen via Amsterdamse beurs onder aftrek van een korting op intrinsieke waarde en 1% verkoopkosten.
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop/overig 0,00%  / 0,00% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 0,625% / 5% boven highwatermark
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Legends Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.