Syquant Helium Invest Fund

Het fonds Syquant Helium Invest Fund volgt een strategie gebruikmakend van tijdelijke prijsverschillen (=arbitrage) door corporate events via voornamelijk credit markten. Deze corporate events zijn bijv. fusies en overnames.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Arbitrage fondsen maken gebruik van prijsverschillen in markten die er eigenlijk niet zouden moeten zijn en naar verwachting ook weer zullen verdwijnen.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds investeert discretionair, bottom-up, volgens een market neutraal profiel om zo een gediversifieerde portefeuille te creëren. Arbitrage kansen worden gezocht door systematisch het bedrijfsuniversum in hoofdzakelijk Europa (en een klein deel in USA en Azië) te doorzoeken. Door arbitrage van event driven bewegingen van bedrijfskrediet en aandelen door bijvoorbeeld fusies en overnames wordt alpha (=extra rendement bovenop het rendement van de benchmark) gegenereerd. De gemiddelde investeringshorizon is minder dan 3 maanden. Er wordt gebruik gemaakt van (converteerbare) obligaties, credit default swaps, aandelen en opties. De optimale portefeuille beslaat 50-100 bedrijfsuitgiftes met een sterke diversificatie naar land/sector/risico.

Wij bieden drie fondsen aan van Syquant Capital: Syquant Helium Fund, Syquant Helium Selection Fund en Syquant Helium Invest Fund.
De fondsen Syquant Helium Fund en Syquant Helium Selection Fund volgen eenzelfde strategie, waarbij Syquant Helium Selection Fund een hogere volatiliteit kent, omdat er meer gebruik wordt gemaakt van leverage.  Het fonds Syquant Helium Invest Fund volgt een arbitrage strategie van coporate events via voornamelijk credit markten.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Het fonds maakt gebruik van complementaire teams om een breed spectrum aan arbitragemogelijkheden te dekken.
2

De focus is op korte termijn kredietcredit, met krediet credit ratings van A+ tot BB-, dus lage kredietgevoeligheid.
3

Selectie vindt plaats door combinatie van kwantitatieve screening, relatieve en fundamentele waarde analyse, analyse van speciale gebeurtenissen en beoordeling van wet en regelgeving.
4

Het fonds kent een dynamische portefeuille constructie en actief afgedekt neerwaarts risico.
5

De fondsen van Syquant Capital kennen een goed trackrecord.

Beheerder van het fonds

Syquant Capital is in 2005 opgericht door Henri Jeantet en Olivier Leymarie en heeft inmiddels 2,4 miljard euro in beheer. De volledige focus is gericht op arbitrage van aandelen en krediet strategieën. Het team bestaat uit 33 man, waarvan 16 investeringsprofessionals en is gebaseerd in Parijs. Syquant Capital beheert naast Helium Invest, Helium Fund, Helium Opportunities, Helium Performance en Helium Selection. Alle werknemers investeren persoonlijk in de Helium fondsen, die al een aantal keer bekroond zijn. Belangrijk is dat niet alleen de oprichters nog steeds een belangrijke rol hebben, maar dat ook de beleggingsfilosofie in de kern onveranderd is gebleven. Sinds december 2020 is Syquant Capital ondertekenaar van het UN Principles for Responsible Investment verdrag.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een arbitrage strategie begrijpen en de diverse financiële instrumenten die hiervoor worden gebruikt. Toevoeging aan een portefeuille kan een goede diversificatie opleveren. Arbitrage strategieën werken over het algemeen het beste wanneer de marktomstandigheden normaal zijn en de liquiditeit op de markt hoog is. Het fonds kent een matige beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 5 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie EUR 52 M
Beleggingsadviseur Syquant Capital
Beheerder Syquant Capital
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CSSF
ISIN LU1995645956
Handelsfrequentie Wekelijks, cut off is donderdag 16.00u
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop/overig 0,00%  / 0,00% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 0,65% / 10%, met 1 maand libor high watermark
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000 (of equivalent in USD)
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Syquant Helium Invest Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.