Mint Tower Arbitrage Fund

Het Mint Tower Arbitrage Fund, Class I EUR, volgt een arbitrage strategie met een focus op convertible obligatie arbitrage en volatility arbitrage.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Arbitrage fondsen maken gebruik van prijsverschillen in markten die er eigenlijk niet zouden moeten zijn en naar verwachting ook weer zullen verdwijnen.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds kent twee beleggingsstrategieën:

1. Converteerbare obligatie arbitrage
Dit is een markt-neutrale strategie. De methodiek is voornamelijk een combinatie van transacties, bestaand uit het kopen van een in aandelen omzetbare obligatie (convertible) en het verkopen (short gaan) van het onderliggende aandeel. De beheerder zal daartoe met behulp van door hem ontwikkelde systemen en methodieken convertibles selecteren die naar zijn mening zijn ondergewaardeerd. Daarnaast bepaalt de beheerder hoe groot de shortpositie in de onderliggende aandelen dient te zijn. Dit aan de hand van in de praktijk bewezen theoretische modellen.

2. Volatility arbitrage
Met behulp van deze strategie wordt gebruik gemaakt van inefficiënties in de aandelen-/indexoptiemarkten. Deze prijsverschillen kunnen voortkomen uit verschillende uitoefenprijzen en looptijden van opties op hetzelfde onderliggende aandeel/index. Ook verschillen in volatiliteit tussen onderliggende aandelen en de indices, waar deze aandelen onderdeel van uitmaken, zijn een inefficiëntie. De beheerder kan ook besluiten om relatief eenvoudige optietransacties te doen om te profiteren van een door de beheerder verwachte koersdaling of -stijging van een onderliggend aandeel tegen een relatief laag risico (verlies van de optiepremie) in verhouding tot de verwachte winst (directionele optiestrategieën).

Er wordt gebruik gemaakt van diverse financiële instrumenten zoals opties, derivaten, obligaties, converteerbare obligaties, warrants, futures, forwards, rente-opties, credit-default swaps.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Het fonds is gericht op absoluut rendement, onafhankelijk van de richting van financiële markten.
2

Het fonds kent een lage beweeglijkheid en lage samenhang met aandelen en obligaties.
3

Het fonds heeft een uitstekend trackrecord sinds 2010.
4

Het fonds biedt laagdrempelig toegang tot de fondsstructuur met relatief lage kosten, dat normaal alleen beschikbaar is voor grote institutionele partijen.

Beheerder van het fonds

Mint Tower Capital is in 2010 opgericht door vier partners, die met de naam Mint Tower naar de Munttoren in Amsterdam verwijzen. Voor de oprichting zaten 3 van de 4 partners in het management van ABN AMRO Principal Strategies Group, de tak verantwoordelijk voor het handelen voor eigen rekening van de bank. De 4e partner was werkzaam bij Oasis Capital in Londen als hoofd Europa & de VS. Belangrijk is te melden dat de partners ‘aligned’ zijn met fonds daar zij een substantieel deel van hun privévermogen ook beleggen in het fonds.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een arbitrage strategie begrijpen en de diverse financiële instrumenten die hiervoor worden gebruikt. Toevoeging aan een gespreide portefeuille van aandelen en obligaties kan een goede diversificatie opleveren. Arbitrage strategieën werken over het algemeen het beste wanneer de marktomstandigheden normaal zijn en de liquiditeit op de markt hoog is. Het fonds kent een lage beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 5 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie EUR 860 M
Beleggingsadviseur Mint Tower Capital Management B.V.
Beheerder Mint Tower Capital Management B.V.
Structuur fonds, uitgiftestructuur Fonds voor gemene rekening (fgr)
Toezichthouder AFM
ISIN NL0010776951
Handelsfrequentie 3x per maand (10e, 20e en laatste handelsdag van de maand)
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop/overig 0,25%  / 0,75% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 0,125% per maand / 15% high watermark
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000 (of equivalent in USD)
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Mint Tower Arbitrage Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.