Man GLG Global Credit Multi Strategy Fund

Het fonds Man GLG Credit Multi Strategy IN EUR volgt een arbitrage strategie en een credit Long/Short strategie op het gebied van kapitaal structuren. De strategie is gebaseerd op zowel kwalitatieve als kwantitatieve factoren en combineert een top-down met een bottom-up aanpak in het construeren van de portefeuille.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Arbitrage fondsen maken gebruik van prijsverschillen in markten die er eigenlijk niet zouden moeten zijn en naar verwachting ook weer zullen verdwijnen.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds hanteert een discretionaire credit arbitrage strategie en een credit long/short strategie. Het beoogt rendementen te generen met een lage correlatie ten opzichte van de traditionele aandelen en obligatiemarkten. De focus ligt op

  1. Arbitrage in converteerbare obligaties en in kapitaalstructuren
  2. Relatieve waarde strategieën op het gebied van krediet, distressed, event-driven, equity of andere relatieve waarde strategieën die de beheerders passend achten.

Bij het investeringsproces wordt gebruik gemaakt van zowel fundamentele als technische analyses. De dynamische allocatie van kapitaal tussen strategieën wordt bepaald door kwalitatieve en kwantitatieve factoren.
Hedging strategieën kunnen worden toegepast om risico’s te beperken.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Het fonds biedt beleggers toegang tot de expertise van GLG, een zeer ervaren manager op het gebied van long/short strategieën. Het maakt deel uit van het bredere Man GLG credit and convertibles-platform waar actieve discussie en samenwerking tussen leden van het team wordt aangemoedigd.
2

De arbitrage en long/short strategie heeft een beperkte samenhang met aandelenmarkten en kan derhalve extra spreiding bieden voor beleggingsportefeuilles.
3

Risico wordt gespreid door verschillende posities in te nemen en in verschillende instrumenten te investeren. De onderliggende vermogensbeheerders krijgen relatief veel vrijheid en discretie en spelen in op hun sterke punten en sectorale/regionale expertise.

Beleggingsadviseur van het fonds

Man GLG, opgericht in 1995 en overgenomen door Man Group in 2010, is een discretionaire fund manager. Het kent verschillende long-only aandelen, credit strategieën en alternatieve strategieën.

Danilo Rippa is de fondsmanager en sinds 2007 werkzaam bij Man GLG. Hij wordt ondersteund door een wereldwijd team van 22 toegewijde asset managers en analisten, allemaal met hun eigen expertise.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een arbitrage strategie begrijpen en de diverse financiële instrumenten die hiervoor worden gebruikt. Toevoeging aan een portefeuille kan een goede diversificatie opleveren. Arbitrage strategieën werken over het algemeen het beste wanneer de marktomstandigheden normaal zijn en de liquiditeit op de markt hoog is. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie USD 35 M
Beleggingsadviseur GLG Partners LLP
Beheerder Man Group plc
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CBI
ISIN IE00BDVJ5Q78
Handelsfrequentie Dagelijks, met opzegtermijn van 3 dagen
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop/overig 0,00%  / 0,00% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 2,00% / 20%, boven high watermark
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000 (of equivalent in USD)
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Man GLG Global Credit Multi Strategy Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.