Lumyna – BlueCove Alternative Credit UCITS Fund

Het fonds Lumyna – BlueCove Alternative Credit UCITS volgt een credits long/short strategie met als target een markt neutrale portefeuille en een gediversifieerde long/short credit selectie. De aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk beleggen.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

De strategie is gebaseerd op het aangaan van long en short posities in obligaties. Het idee is om in ondergewaardeerde obligaties long te gaan (te kopen) en in overgewaardeerde obligaties short te gaan (te verkopen). De beheerder verwacht dat long posities een goede kans hebben om koersstijging te laten zien en de short posities net tegenover gesteld. Marktbewegingen hebben minder invloed op deze strategie omdat bij een marktdaling de long posities verliezen en de short posities winnen. Vanzelfsprekend is het van belang hoe goed de beheerder kan inschatten welke obligaties zullen stijgen en dalen binnen een overzichtelijke termijn.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het Fonds selecteert op een gediversifieerde, systematische manier long/short credit posities en stelt zo een markt neutrale portefeuille samen. De correlatie met de traditionele aandelenmarkt is nul. Achter het fonds gaat een vooraanstaand ervaren team schuil, dat zich richt op wetenschappelijk beleggen. De competitie is gelimiteerd en er zijn hoge drempels om een vergelijkbare strategie op te zetten. Traditioneel kent deze strategie een discretionaire aanpak. Het fonds kenmerkt zich juist door een sterk gediversifieerde, systematisch investeringsproces.

Er zijn 3 substrategieën:
1. De long/short credit selectie beslaat 75% van de aanpak en maakt gebruik van verschillende strategieën in liquide Amerikaanse en Europese obligaties, van zowel  kredietwaardige als hoogrentende kwaliteit, en Amerikaanse en Europese credit default swaps.
2. De handel in rentetarieven en valuta via futures, renteswaps en valuta forwards
3. Asset allocatie door posities in Amerikaanse en Europese CDS indices en US treasury futures.
Aanvullend investeert het fonds in short duration credit instrumenten.

Totaal worden er ongeveer 700 posities ingenomen (400 long, 300 short). De gemiddelde looptijd van een contract bedraagt 6 maanden.
Elke sub-strategie wordt onafhankelijk van de andere strategie geoptimaliseerd.

Het investeringsproces maakt gebruik van 18 onderliggende signalen, opgedeeld in 3 categorieën: fundamentele signalen, waarbij naar de kwaliteit van het bedrijf wordt gekeken,  sentimentele signalen, die kijken naar de verandering in de onderliggende data en naar de waardering van single name credit. Deze signalen worden gecombineerd en gebruikt om alpha te voorspellen. Aan de hand van een risicomodel wordt de portefeuille geoptimaliseerd. Hierbij worden ook factoren als portefeuille limieten en transactiekosten meegenomen.

 

Rendement en risico*
(opmerking: deze data dient slechts als indicatie, het is gebaseerd op een andere aandelen klasse)

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

BlueCove is een gerenomeerd wetenschappelijk, systematisch investeringsbedrijf.
2

Het volgt een markt neutrale L/S credit strategie van individuele instrumenten over wereldwijde liquide credit markten en rentetarieven.
3

De correlatie met traditionele aandelenmarkten is nul.
4

De competitie is laag en de drempel om deze strategie op te zetten is hoog.

Beleggingsadviseur van het fonds

Lumyna Funds biedt via het Lumyna platform circa 17 alternatieve UCITS fondsen aan. Het is opgericht in 2007 en inmiddels beheren ze ongeveer 17 bn USD en managen ze 1200 accounts. Er werken 40 man.

BlueCove is een wetenschappelijk en systematisch gedreven investeringsmaatschappij. Het is specifiek gericht op onderzoek en ontwikkeling van state-of-the-art wetenschappelijke beleggingsprocessen, die van toepassing zijn op vastrentende waarden investeringsbeheer. Achter BlueCove schuilt een ervaren managementteam met wetenschappelijke investerings-, onderzoeks- en engineeringteams. Allen hebben een diepgewortelde overtuiging dat de toekomst van activa management wetenschappelijk is en dat deze benadering tot betere resultaten leidt voor de klant.
BlueCove
is in 2018 opgericht en er werken ongeveer 62 man. Het is gebaseerd in London.

Het maandelijks rendement* (%)
(opmerking: dit rendement dient slechts als indicatie, het is gebaseerd op een andere aandelen klasse)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een long en short strategie van credits begrijpen. De short strategie leidt tot hogere kosten dan een long only strategie. Een L/S strategie beoogt alpha (=het extra rendement bovenop het rendement van de benchmark) te creëren bij een lagere volatiliteit. Er is een lagere correlatie met de traditionele creditmarkt vergeleken met een long only strategie. Het fonds kent een lage beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 5 jaar.

Extra opmerking: Kleinere fondsen kennen in het algemeen een hoger operationeel risico. Dit fonds wordt beheerd door Lumyna, een beheerder met een groot platform van 17 verschillende fondsen, waardoor het risico beperkt zal zijn.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie EUR 145 M
Beleggingsadviseur Lumyna Investments Limited
Beheerder BlueCove Limited
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CSSF
ISIN LU2230845831
Handelsfrequentie Wekelijks, met dagelijkse NAV
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop/overig 0,00%  / 0,00% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 0,95% / 12,50% boven high watermark
totale kosten bedragen 1,33%
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Lumyna - BlueCove Alternative Credit UCITS Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.