Amundi Tiedemann Arbitrage Strategy Fund

Het Amundi Tiedemann Arbitrage Strategy Fund volgt een strategie inspelend op arbitrage van wereldwijde corporate events zoals fusies, overnames, faillissementen, om zo absolute rendementen te behalen.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Arbitrage fondsen maken gebruik van prijsverschillen in markten die er eigenlijk niet zouden moeten zijn en naar verwachting ook weer zullen verdwijnen.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds streeft naar kapitaalsgroei door wereldwijd te beleggen in effecten waarbij de koers wordt beïnvloed door specifieke ontwikkelingen van een onderneming, zoals een overnamebieding, fusie, herkapitalisatie, verkoop van een bedrijfsonderdeel of liquidatie. Het Fonds hanteert een ‘long-shortstrategie’ waarbij het streven is om te profiteren van een specifieke ‘spread’. Een prijsverschil dat toe- of afneemt gedurende een specifieke ontwikkeling bij het fusie- en overnameproces. De ontwikkeling van een dergelijke spread is afhankelijk van diverse complexe factoren waarbij er veel kennis en research wordt vereist van een manager.
Het fonds hanteert een gedisciplineerde portefeuille opbouw, op basis van overtuiging en intensieve research wordt een positie ingenomen en de grootte hiervan bepaald. Eventuele verliezen worden door positie maatwerk en hedging beperkt. Beleggingen worden gedaan uitsluitend op basis van concrete aankondigingen van overnames etc., niet op basis van geruchten.
Het fonds heeft normaliter 30-35 ‘deals’ in de portefeuille. Het belegt maximaal 25-30% in één sector en maximaal 40% buiten Noord-Amerika. Het hanteert een maximale verliestolerantie van 2,5% per deal, slechts een tiental van duizenden deals raakte deze limiet.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

De beleggingsstrategie heeft een uitstekend trackrecord sinds 1993.
2

Het fonds wordt gemanaged door een zeer ervaren team met gelijklopende belangen, geleid door Drew
Figdor.
3

Het fonds wordt beheerd door Amundi Asset Management, waardoor een extra laag zekerheid wordt gecreëerd.

Beheerder van het fonds

Het fonds wordt beheerd door Tiedemann Investment Group Advisors (TIG). TIG is opgericht in 1980 en heeft circa $3 miljard vermogen onder beheer. Met een team van 45 zeer ervaren professionals richt TIG zich op rijke particulieren, grote family offices en institutionele beleggers. De fondsmanager is Drew Figdor.

Amundi is een toonaangevende vermogensbeheerder met ongeveer 2,000 mld dollar onder beheer. Amundi biedt via haar Alternative UCITS platform toegang tot hedge fund strategieën die spreiding bieden naast bestaande aandelen en obligaties. Door de strenge selectie van Amundi en het feit dat UCITS een streng gereguleerd fondsvehikel is, wordt  voor beleggers een extra laag zekerheid gecreëerd.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een arbitrage strategie begrijpen en de diverse financiële instrumenten die hiervoor worden gebruikt. Toevoeging aan een portefeuille kan een goede diversificatie opleveren. Arbitrage strategieën werken over het algemeen het beste wanneer de marktomstandigheden normaal zijn en de liquiditeit op de markt hoog is. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie EUR 1764 M
Beleggingsadviseur Tiedemann Investment Group
Beheerder Amundi
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CBI
ISIN IE00B8BS6228
Handelsfrequentie Dagelijks
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop 0,00%  / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 1,4% / 20% met 1 maand libor euro high watermark
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000 (of equivalent in USD)
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Amundi Tiedemann Arbitrage Strategy Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.