Savin Multi-Strategy Arbitrage Fund

Het fonds Savin Multi-Strategy Arbitrage Fund volgt een strategie gebruikmakend van een markt neutrale arbitrage aanpak. Er wordt geprofiteerd van tijdelijke prijsverschillen tussen markten (=arbitrage). Het fonds heeft als doel extra rendement bovenop het rendement van de benchmark te behalen (=alpha). Deze alpha heeft een laag risico en is onafhankelijk van de markt condities of richting van de markt.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Arbitrage fondsen maken gebruik van prijsverschillen in markten die er eigenlijk niet zouden moeten zijn en naar verwachting ook weer zullen verdwijnen.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds hanteert een arbitrage strategie om alpha te genereren door het exploiteren van markt dislocaties en inefficiënties. Op basis van zowel grondig fundamenteel als kwantitatief onderzoek en risico analyse wordt een plan gedefinieerd en gestructureerd. Hierop wordt vervolgens met een gezonde discipline gehandeld. De portefeuille is verdeeld over 3 kern strategieën, i.e. aandelen arbitrage, volatiliteit arbitrage en opportunistische arbitrage en is verder gediversifieerd binnen elke groep. Het fonds verhandelt alleen in beurgenoteerde instrumenten als aandelen, derivaten in de Europese en Amerikaanse markt. Circa 100 posities uit een spectrum van 250 worden ingenomen.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Arbitrage kansen worden geëxploiteerd door middel van handel strategieën en risico modellen, ongeacht de marktcondities.
2

De arbitrage strategie zelf is niet uniek, wel de combinatie (en daarmee diversificatie) van de verschillende arbitrage strategieën in één fonds. Dit levert meer kansen op om alpha te genereren en het verbetert het risico profiel.
3

De blootstelling aan de markt is ongecorreleerd met algemene trends op de aandelenmarkt.
4

De strategie kan profiteren van volatiliteit op de markt.
5

Het fonds heeft een dynamische portefeuille constructie en actief afgedekt neerwaarts risico.

Beleggingsadviseur van het fonds

SAVIN is gevestigd in Amsterdam en bestaat uit een team van 5 professionals, met gemiddeld 18 jaar ervaring in de derivaten- en aandelenhandel. Het team heeft een co-investering van ongeveer 2,5 mio euro in het fonds.

De beheerder van het fonds is Privium Fund management B.V. (Privium-NL). Privium-NL is gevestigd in Amsterdam en is geautoriseerd en gereguleerd als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) volgens de Alternative Fund Managers Directive (AIFMD) door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Privium-NL beheert verschillende fondsen met een breed scala aan beleggingsstrategieën.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een arbitrage strategie begrijpen en de diverse financiële instrumenten die hiervoor worden gebruikt. Toevoeging aan een portefeuille kan een goede diversificatie opleveren. Arbitrage strategieën werken over het algemeen het beste wanneer de marktomstandigheden normaal zijn en de liquiditeit op de markt hoog is. Het fonds kent een matige beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 5 jaar.

Extra opmerking: Kleinere fondsen kennen in het algemeen een hoger operationeel risico. Dit fonds wordt beheerd door het platform van Privium, waardoor het risico beperkt zal zijn.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie EUR 50 M
Beleggingsadviseur SAVIN
Beheerder Privium Fund Management
Structuur fonds, uitgiftestructuur AIFM
Toezichthouder AFM
ISIN NL00150004W1
Handelsfrequentie Maandelijks, met een 10 dagen aanmeld periode
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop/overig 0,00%  / 0,00% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 1,50% / 15%, boven high watermark
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000 (of equivalent in USD)
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

https://www.priviumfund.com/ en

Savin Multi-Strategy Arbitrage Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.