OVMK Value Fund

Het fonds OVMK Value volgt een aandelen long strategie en belegt in beursgenoteerde aandelen en obligaties die substantieel ondergewaardeerd zijn ten opzichte van hun werkelijke waarde. Door de portefeuille breed te spreiden wordt het risico beperkt.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Aandelenfondsen via HJCO AAA Funds kunnen worden opgedeeld in Long (only) en Long/Short. Long (only) fondsen beleggen in aandelen van zorgvuldig geselecteerde, vaak ondergewaardeerde, bedrijven en profiteren daarmee van de koersstijging van deze aandelen. De Long/Short fondsen kunnen, naast hun long positie, met een short positie ook profiteren van dalende koersen (van juist overgewaardeerde bedrijven) om zo het risico te beperken. De beheerder verwacht dat long posities een goede kans hebben om koersstijging te laten zien en de short posities net het
tegenovergestelde. Marktbewegingen hebben minder invloed op deze strategie omdat bij een marktdaling de long posities verliezen en de short posities winnen. Vanzelfsprekend is het van belang hoe goed de beheerder kan inschatten welke aandelen zullen stijgen en dalen binnen
een overzichtelijke termijn.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds belegt in beursgenoteerde aandelen en obligaties door middel van value investing. Value Investing houdt in dat gezocht wordt naar aandelen en obligaties
van kleinere beursgenoteerde ondernemingen, waarin – door inefficiënties in de markt – onderwaardering is ontstaan; de ’echte’ waarde is hoger
dan de waarde op de beurs. Het voordeel van het zoeken naar onderwaardering in met name kleinere ondernemingen is dat ondernemingen
van deze omvang veelal niet door andere analisten gevolgd worden en
er daardoor meer misprijzingen zijn te vinden. Er zijn vier voorwaarden
waaraan voldaan moet worden: 1. De aandelen of obligaties zijn ondergewaardeerd. 2. Er moet sprake zijn van een ’trigger’, die de verwachting
rechtvaardigt dat de onderwaardering binnen afzienbare tijd zal verdwijnen, waardoor koerswinst gerealiseerd kan worden. 3. Er is sprake van jaarlijkse inkomsten: bron van dividend of rente uit de portefeuille. 4. Toevoeging leidt tot optimale spreiding,
niet wedden op één paard. Door het consequent toepassen van deze nononsense manier van beleggen, ongeacht het economisch klimaat kunnen er mooie rendementen worden gerealiseerd die boven het beursgemiddelde uitsteken.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Belegging in een breed gespreide portefeuille van ondergewaardeerde aandelen en obligaties in vooral Nederland, UK en Hong
Kong.
2

Het fonds wordt beheerd door OVMK, een zeer ervaren en stabiel team met uitstekend
trackrecord.
3

Het fonds past een consequente no-nonsense manier van beleggen toe:
kopen als een aandeel of obligatie te laag is geprijsd.

Beheerder van het fonds

Het team van OVMK heeft een lange ervaring in Value Investing. Voordat in 2009 Diane Ophorst en Reinhard van Marwijk Kooy OVMK oprichtten, waren zij beiden werkzaam bij Veer Palthe Voûte in Gouda, evenals andere teamleden zoals Mark Vermeulen en lid van de Raad van Advies van OVMK Henk van Heijst.

OVMK is opgericht als vermogensbeheerder voor
vermogende particulieren vanaf 500.000,-. De fondsen van OVMK zijn in het leven geroepen om beleggers op efficiënte wijze te kunnen laten beleggen in financiële  instrumenten die voor veel individuele beleggers niet aan te houden zijn, indien een verantwoorde spreiding in een vermogensbeheerportefeuille wordt nagestreefd. Het  OVMK Value Fund wordt op eenzelfde wijze beheerd als een individuele portefeuille bij OVMK.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een fundamentele analyse van aandelen begrijpen. De aanpak is discretionair, d.w.z. de manager handelt subjectief. Er is een hoge correlatie met de traditionele aandelenmarkt. Bij een daling van de markt zal dit doorwerken in de fondswaardering. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie EUR 34 M
Beleggingsadviseur Ophorst van Marwijk Kooy Vermogensbeheerder N.V.
Beheerder Ophorst van Marwijk Kooy Vermogensbeheerder N.V.
Structuur fonds, uitgiftestructuur open-ended
Toezichthouder AFM
ISIN NL0011225271
Handelsfrequentie Maandelijks
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop/overig 0,00% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie Gemaximeerd op 0.9% p.j.
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000 (of equivalent in USD)
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

OVMK Value Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.