Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund

Het fonds Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund (BXDMS) volgt een multi-manager strategie. Het fonds is een mix van alternatieve strategieën en alternatieve managers in één belegging en streeft bescherming van het vermogen alsmede vermogensgroei na.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Multi-manager fondsen zijn beleggingsfonden die hun beleggingen spreiden over een aantal zorgvuldig geselecteerde beheerders en/of beleggingsstrategieën. De beheerder dient duidelijk te kunnen maken wat de toegevoegde waarde is van deze extra kostenlaag. Dit kan de toegang zijn tot strategieën en beheerders die anders niet meer direct bereikbaar of open zijn, of juist de ervaring en het actieve allocatie model dat de beheerder inbrengt. Dit reduceert de afhankelijkheid van 1 strategie dan wel 1 vermogensbeheerder, hetgeen risicoverlagend werkt voor deze belegging.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het Fonds streeft naar een aantrekkelijk – voor risico gecorrigeerd – rendement door te  beleggen in circa 18 onderliggende fondsmanagers in drie wereldwijde strategieën:  Aandelen, Credit en Multi-Asset. De vermogensallocatie gebeurt door een scherp  gedefinieerde top-down visie over markten en strategieën, gecombineerd met een rigide bottom-up onderzoek naar fondsmanagers, welke voortdurend getoetst worden op risicofactoren en veranderende marktomstandigheden. De doelstelling van het fonds is om door deze spreiding over fondsmanagers en strategieën een lage beweeglijkheid van de koers van het fonds na te streven die een lage samenhang heeft met de beurzen en de rente. De rendementen die worden nagestreefd dienen asymmetrisch te zijn: – Bescherming van het vermogen in neerwaartse markten – Profiteren van een deel van de stijging van markten.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Toegang tot getalenteerde fondsmanagers die anders niet toegankelijk zijn.
2

Het fonds kent een lage beweeglijkheid en lage samenhang met aandelen en obligaties.
3

Het fonds wordt beheerd door de grootste discretionaire beheerder in hedge funds.
4

Het fonds kent een dagelijkse verhandelbaarheid in UCITS format tegen lage kosten.

Beleggingsadviseur van het fonds

Het fonds wordt beheerd door Blackstone Alternative Asset Management (BAAM). BAAM is onderdeel van Blackstone, één van ’s werelds grootste beleggingsondernemingen met $545 miljard vermogen onder beheer in private equity,  onroerend goed, credit en hedge fund solutions. De onderneming is opgericht in 1985  door Stephen Schwarzman, ook nu nog de huidige CEO, en Peter Peterson. BAAM biedt al meer dan 25 jaar hedge fund oplossingen aan grote institutionele beleggers. Dat  kunnen multimanager fondsen zijn, al dan niet maatwerk, direct toegang tot geselecteerde managers of een investering in de manager zelf. BAAM heeft zich altijd onderscheiden door zich volledig te richten op de behoefte van hun cliënten, de focus op de lange termijn en de gelijklopende belangen. Dat laatste wordt gestaafd doordat van het beheerd vermogen in BAAM ca. $1.8 mld van de firma en de werknemers wordt  belegd op dezelfde wijze als voor haar relaties.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een fundamentele analyse van aandelen begrijpen. De aanpak is discretionair, d.w.z. de manager handelt subjectief. Er is een hoge correlatie met de traditionele aandelenmarkt. Bij een daling van de markt zal dit doorwerken in de fondswaardering. Het fonds kent een lage beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 5 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie USD 1009 M
Beleggingsadviseur Blackstone Alternative Asset Management LLC
Beheerder Blackstone Alternative Asset Management
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CBI
ISIN IE00BN8SY486
Handelsfrequentie Dagelijks (voor 15.00u (Ierland) 2 werkdagen voorafgaand aan de handelsdag)
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop/overig 0,00%  / 0,00% / max 0,45%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 1,4% / 15% boven highwatermark
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.