BlackRock BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Het fonds BlackRock BSF Emerging Companies Absolute Return Fund volgt een aandelen long/short strategie en streeft ernaar om een positief absoluut rendement te halen onafhankelijk van de marktomstandigheden. Het fonds belegt voor tenminste 60% in aandelen en aandelengerelateerde effecten van bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn met een kleine, middelgrote of grote kapitalisatie die als ‘opkomend’ worden aangemerkt. BSF staat voor BlackRock Strategic Funds.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Aandelenfondsen via HJCO AAA Funds kunnen worden opgedeeld in Long (only) en Long/Short. Long (only) fondsen beleggen in aandelen van zorgvuldig geselecteerde, vaak ondergewaardeerde, bedrijven en profiteren daarmee van de koersstijging van deze aandelen. De Long/Short fondsen kunnen, naast hun long positie, met een short positie ook profiteren van dalende koersen (van juist overgewaardeerde bedrijven) om zo het risico te beperken. De beheerder verwacht dat long posities een goede kans hebben om koersstijging te laten zien en de short posities net het
tegenovergestelde. Marktbewegingen hebben minder invloed op deze strategie omdat bij een marktdaling de long posities verliezen en de short posities winnen. Vanzelfsprekend is het van belang hoe goed de beheerder kan inschatten welke aandelen zullen stijgen en dalen binnen een overzichtelijke termijn.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds streeft naar toepassing van een marktneutrale Aandelen L/S strategie en is voor tenminste 60% blootgesteld aan aandelen en aandelengerelateerde effecten van bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, of er hun belangrijkste activiteiten uitoefenen, of er hun hoofdnotering hebben. Daarbij is sprake van ondernemingen met een kleine, middelgrote of grote kapitalisatie die als ‘opkomend’ worden aangemerkt. Dat betekent dat zij zich in een vroege fase van hun levenscyclus bevinden en/of dat ze naar verwachting een forse groei zullen kennen. Bij de selectie van de beleggingen wordt een fundamentele analyse gehanteerd die gericht is op een waardering van de winstcapaciteit van ondernemingen en de opsporing van opkomende structurele wijzigingen binnen sectoren. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn activa in aandelen en andere aandelengerelateerde effecten waaronder afgeleide financiële instrumenten. Indien gepast kan het Fonds ook beleggen in vastrentende effecten, geldmarktinstrumenten, deposito’s en cash.
Er wordt belegd over uiteenlopende sectoren, zoals industrie, technologie, consumenten dienstverlening, financiële waarden, gezondheidszorg, telecommunicatie, basismaterialen etc.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

Het fonds belegt in Aandelen L/S in het Verenigd Koninkrijk en streeft om onder alle marktomstandigheden positieve rendementen te behalen door een marktneutrale strategie aan te houden.
2

Het fonds maakt gebruik van een fundamentele analyse om kansen te identificeren.
3

Het fonds wordt beheerd door een zeer ervaren team van beheerders en kent een uitstekend trackrecord.
4

Het fonds heeft ongeveer ruim 209 200 posities ingenomen over verschillende sectoren en over verschillende marktkapitalisaties.
5

Het fonds verwerft blootstelling aan een breed scala aan aandeleneffecten en maakt gebruik van derivaten om te kunnen profiteren van de verkoop van een actief dat het zelf niet fysiek in bezit heeft om zo winsten te behalen.
6

Het fonds is gehedged voor de euro.

Beleggingsadviseur van het fonds

BlackRock (Luxembourg S.A.) is onderdeel van BlackRock. BlackRock is een van de grootste wereldwijde vermogensbeheerders met een beheerd vermogen van 9 biljoen USD. Het is in 1988 opgericht door o.a. de huidige CEO Larry Fink. Het beheert vermogens van instellingen zoals pensioenfondsen en verzekeraars, maar heeft ook exchange-traded funds voor particulieren met de merknaam iShares. BlackRock streeft om beleggen gemakkelijker en betaalbaarder te maken en bevordert duurzaam beleggen.
Het hoofdkantoor staat in New York, er zijn vestigingen in ruim 39 landen en BlackRock is al meer dan 22 jaar als vermogensbeheerder actief in Nederland.

Het fonds is een subfonds van BlackRock Strategic Funds (BSF), een paraplustructuur met verschillende subfondsen. De fondsmanagers van BlackRock BSF Emerging Companies Absolute Return Fund zijn Dan Whitestone en Nicholas Little.

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een long en short strategie van aandelen begrijpen. De short strategie leidt in het algemeen tot hogere kosten dan een long-only strategie. Een L/S strategie beoogt alpha opbrengst (=een extra rendement bovenop het rendement van de benchmark) te creeren bij een lagere volatiliteit. Door de lagere beta (=marktrisico) van de strategie is er een lagere correlatie met de traditionele aandelenmarkt vergeleken met een long-only strategie. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie GBP 860 M
Beleggingsadviseur BlackRock
Beheerder BlackRock
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder CSSF
ISIN LU1861218995
Handelsfrequentie Wekelijks + 3 dagen settlement
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop 0,00%  / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 1,00% / 20% boven LIBOR 3 maanden (lopende kosten bedragen totaal ongeveer 1,37%)
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000 (of equivalent in USD)
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

BlackRock BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.